Apie artėjantį Popiežiaus vizitą – Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime

2018 m. balandžio 10 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas.

Po Dieninės liturginės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kalbėdamas apie 2018 m. rugsėjo 22–23 d. vyksiantį popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje, pabrėžė, kad tai puiki proga stiprinti sielovadą ir evangelizaciją parapijose. Nors laukia nemaži pasirengimo darbų iššūkiai, tačiau tai galimybė atnaujinti tikėjimą.

Lietuvos vyskupų konferencija sudarė Pasiruošimo popiežiaus vizitui komitetą, kurio generaliniu sekretoriumi išrinko br. kun. Saulių Rumšą OP. Kun. Kęstutis Palikša išrinktas šio vizito liturginių ceremonijų koordinatoriumi, o Živilė Peluritienė – Popiežiaus vizito komunikacijos koordinatore.

Susirinkime kun. Saulius Rumšas OP pristatė Popiežiaus vizito šūkį „Kristus Jėzus – mūsų viltis“, kviečiantį žmones su krikščioniška viltimi kreipti žvilgsnius į ateitį, priminė, kad katechezėse popiežius Pranciškus daug kalba apie viltį, kviečia ją žadinti ir išlaikyti. 1993 m. vykęs popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje labiau bylojo apie praeities priėmimą, perkeitimą, o artėjantis popiežiaus Pranciškaus vizitas sieks pažadinti daugiau vilties, kurią teikia krikščioniškas tikėjimas. Lietuvoje popiežius lankysis dvi dienas, nors paprastai popiežius Pranciškus vizitai būna gerokai trumpesni. Popiežius aplankys ne tik Lietuvą, bet ir Latviją bei Estiją.

Jau nuo dabar tikintieji yra kviečiami tinkamai dvasiškai ruoštis būsimam vizitui. Pavyzdžiui, parapijose rengiamose Švč. Sakramento adoracijose siūloma melstis už būsimą vizitą, priminti ir paraginti bendruomenę melstis kiekvieną mėnesį skelbiamomis popiežiaus intencijomis, taip pat visose Lietuvos bažnyčiose šv. Mišių metu, po Komunijos maldos, prieš palaiminimą, kviečiama kalbėti vyskupų parengtą specialią maldą už popiežių.

Laikotarpis, kai laukiama popiežiaus apsilankymo, – puiki proga iš naujo visuomenei kalbėti apie popiežiaus instituciją, Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius, popiežiaus katechezes. Siūloma ne tik parapijoje, bet ir viešosiose bibliotekose, bendruomenių namuose organizuoti popiežiaus Pranciškaus knygų, dokumentų aptarimus.

Vizito koordinatoriai ragino susirinkusius dvasininkus iš anksto kviesti žmones į Popiežiaus vizito renginius: susitikimą su jaunimu Vilniuje rugsėjo 22 d., šv.  Mišias Kaune rugsėjo 23 d., susitikimą su dvasininkais, pašvęstojo gyvenimo žmonėmis. Kvietimą palengvins ruošiami plakatai, lankstinukai bei tentai ant bažnyčių. Lietuvos vyskupų sprendimu, Lietuvos bažnyčiose birželio 3-osios, sekmadienio, rinkliava skiriama vizito išlaidoms padengti.

Popiežiaus vizito organizaciniuose darbuose talkinanti Toma Bružaitė susirinkimo dalyviams pristatė registracijos į susitikimus su popiežiumi planus. Renginiai nemokami, tačiau dalyviams reikės iš anksto užsiregistruoti. Tiksli informacija apie registraciją bus paskelbta vėliau. Į susitikimus rekomenduojama vykti grupėmis. Į numatytus sektorius susitikimų vietose piligrimai bus įleidžiami gerokai prieš numatomą renginio pradžią, o laukiant popiežiaus vyks speciali programa.

Susirinkime taip pat kalbėta apie Sutvirtinimo sakramento teikimą besiruošiantiems tuoktis. Lietuvos vyskupų sprendimu, leidimą tuokti sužadėtinius, nepriėmusius Sutvirtinimo sakramento, teikia vietos vyskupas. Leidimo gavimu pasirūpina parapijos klebonas. Prašymas vyskupui rašomas laisva forma arba naudojantis nustatytais blankais. Kiekvienu atveju kunigams rekomenduojama tartis su sužadėtiniais, kada jie galėtų pasiruošti ir priimti Sutvirtinimo sakramentą. Jei Sutvirtinimo sakramentas sužadėtiniams buvo suteiktas, bet nėra tai patvirtinančių dokumentų, sakramento priėmimo faktą paliudija liudininkai.

Kitas kunigų susirinkimas vyks 2018 m. gegužės 2 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Malda ruošiantis Šv. Tėvo vizitui

Lietuvos vyskupų konferencija priėmė sprendimą, kad, ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui, šv. Mišiose sekmadieniais būtų kalbama malda prieš baigiamąjį šv. Mišių palaiminimą:

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. 

Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir bendruomenėse melstis popiežiaus intencija bei už artėjantį Šv. Tėvo atvykimą.

Vyskupai aptarė pasirengimo popiežiaus vizitui gaires

2018 m. kovo 14–16 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai Širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus. Po maldos arkivysk. G. Grušas pasveikino vysk. R. Norvilą, išrinktą Europos Sąjungos Vyskupų Konferencijų Komisijos (COMECE) Išorinių ryšių komisijos pirmininku, br. kun. S. Rumšą, pradėjusį eiti Pasirengimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinio sekretoriaus pareigas ir naująjį LVK generalinio sekretoriaus padėjėją kun. M. Sotničenką, palinkėdamas jiems Dievo palaimos naujose pareigose tarnaujant Bažnyčiai.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius, informavo juos apie įvairius Popiežiaus apaštalinių vizitų praktinius aspektus, į kuriuos atsižvelgtina ir ruošiant Šv. Tėvo viešnagę Lietuvoje.

Savo ruožtu Lietuvos ganytojai įteikė Apaštaliniam Nuncijui savo laišką Šv. Tėvui, kuriame sveikina Jo Šventenybę su penktosiomis išrinkimo į Šv. Petro Sostą metinėmis bei dėkoja už sprendimą apsilankyti mūsų šalyje. Į posėdį susirinkę vyskupai taip pat išplatino savo kreipimąsi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis Popiežiaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą. Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius br. kun. S. Rumšas pristatė susirinkusiesiems pasiruošimo Šv. Tėvo vizitui gaires. Paskirti apaštalinio vizito koordinatoriai Lietuvos vyskupijose: kun. L. Baltrušaitis (Vilkaviškio vysk.), kun. S. Černiauskas (Panevėžio vysk.), kun. E. Alūza (Šiaulių vysk.), kun. H. Šneideraitis (Telšių vysk.), V. Kneižienė (Kauno arkivysk.), kun. R. Venckus (Kariuomenės ordinariatas), kun. R. Doveika (Vilniaus arkivysk.), mons. A. Jurevičius (Kaišiadorių vysk.). Svarstyti evangelizacinės ir katechetinės medžiagos šiam neeiliniam įvykiui ruošimo klausimai. Sekmadienį, birželio 3 d., visose Lietuvos bažnyčiose ir viešose koplyčiose vyks rinkliava Popiežiaus vizito išlaidoms padengti.

LVK nariai taip pat svarstė, kaip Lietuvoje vykdoma Kanonų teisės kodekso 1065 kan. §1 nuostata, nurodanti, kad „Katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo“. Lietuvos vyskupai patikslina, kad sužadėtiniams leidimą priimti Sutvirtinimo sakramentą po Santuokos klebono teikimu gali duoti tik vietos ordinaras.

Posėdyje buvo apsvarstytos LVK sekretoriato, Lietuvos Caritas, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro, Lietuvos šeimos centro bei Lietuvos katechetikos centro praėjusių metų veiklos ataskaitos. Svarstytos Lietuvos Caritas veiklos strateginės gairės. Ganytojams pateikus savo pasiūlymus, jos bus tobulinamos. Prie Caritas gairių galutinio varianto ruošimo nuspręsta sugrįžti kito plenarinio posėdžio metu. Optimizuojant LVK įsteigtų informacijos struktūrų veiklą, nutarta nuo 2019 m. sausio 1 d. leisti Bažnyčios žinias tik elektroniniu formatu, susitelkiant ties Popiežiaus, Šv. Sosto dikasterijų dokumentų vertimu ir skelbimu bei kitų Bažnyčios dokumentų publikavimu.

Artėjant 2018 m. gegužės 25 d., kuomet įsigalios Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamentas, svarstyti kai kurie pasikeitimų Bažnyčios dokumentų tvarkyboje projektai.

Vyskupu, atsakingu už Maltos ordino pagalbos tarnybą, išrinktas Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vysk. D. Trijonis. Kitai trejų metų kadencijai Italijos lietuvių kapelionu bei Migrantes komisijos nariu patvirtintas Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius kun. A. Arštikaitis. LVK atstovu Kultūros ministerijos komisijoje Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejinių metų planui parengti išrinktas LVK generalinis sekretorius kun. K. Smilgevičius.

Posėdyje svarstytas Popiežiškosios kultūros tarybos kvietimas dalyvauti 2018 m. rugsėjo 13–15 d. Romoje ir Asyžiuje vyksiančioje konferencijoje kompozitoriams Bažnyčia ir kompozitoriai. Žodis ir garsai. Videokonferencijos metu vyskupai išklausė ir apsvarstė LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimo informaciją ir pasiūlymus.

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu nuo šiol kasmet antrąją Sekminių dieną minėsime Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną. Šv. Tėvui kviečiant solidarizuotis su persekiojamais krikščionimis Sirijoje, Irake ir visame pasaulyje, Didįjį Pirmadienį, kovo 26 d. 20 val. Vilniaus arkikatedros varpinė, Trijų Kryžių paminklas bei Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika sužibs kraujo spalva. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas 19 val. šia intencija aukos šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje, tuo pat metu Mišios prasidės ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Visi tikintieji kviečiami dalyvauti šiose šv. Mišiose, jungiantis į maldą už tuos mūsų brolius ir seseris, kurie XXI-ajame amžiuje savo kraujo kaina liudija tikėjimą Viešpačiu Jėzumi.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2018 m. gegužės 15–17 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą

***

Mūsų šalį pasiekė džiugi žinia – šį rudenį, rugsėjo 22–23 d., popiežius Pranciškus lankys Lietuvą, o po to vyks į kitas dvi Baltijos šalis – Latviją ir Estiją. Nors išsami programa dar tikslinama, tačiau jau žinome, kad Šventasis Tėvas susitiks su jaunimu Vilniuje ir švęs Eucharistiją su visais Lietuvos žmonėmis Kaune, kurį bene lengviausia pasiekti iš visų mūsų šalies kampelių.

Gražiai sutapo, kad prabėgus 25 metams po šv. Jono Pauliaus II apsilankymo mūsų krašte, kai švenčiame Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metus ir minime Valstybės atkūrimo šimtmetį, šventojo Petro įpėdinis vėl žengs mūsų Tėvynės keliais ir takeliais, vykdydamas paties Kristaus duotą Petrui misiją – sustiprinti brolius (plg. Lk 22, 32). Tai didžiulė dovana ir Dievo palankumo mūsų šaliai ženklas. Šis neeilinis įvykis šalies ir Bažnyčios gyvenime rodo, koks svarbus popiežiui yra mūsų kraštas ir jame gyvenantys žmonės.

Kristaus vietininko apsilankymas yra tikėjimo, vilties ir naujos pradžios ženklas. Tai raginimas nusimesti nusivylimo jungą ir vėl naujai pažvelgti į ateitį, semtis įkvėpimo ir drąsos, vilties, kad gyvenimas turi prasmę. Popiežiaus Pranciškaus atvykimas – tai puiki proga vėl prisiminti, kad esame Visuotinės Kristaus Bažnyčios nariai, tikėjimo broliai ir seserys, pašaukti į vienybę ir bendrystę vieni su kitais ir su Dievu. Mes priklausome vienai didžiulei Dievo tautai, kuriai priespauda ir mirtis nebeturi galios.

Popiežiaus Pranciškaus kelionės įprastai yra tikslingos. Šventasis Tėvas drąsiai vyksta į įvairių konfliktų ir nesantaikos draskomus kraštus. Jis skuba pas žmones, norėdamas būti su jais ir nešti jiems gailestingumo, atleidimo ir susitaikinimo viltį. Jis siekia pažadinti artimo meilę, atgaivinti tikėjimą, priminti žmogaus pašaukimą bei orumą ir vesti visus į dieviškąją tiesą, kuri vienintelė padaro žmogų laisvą. O tiesa – tai pats Kristus Jėzus, mūsų Išganytojas, mūsų viltis. Ne veltui popiežius Pranciškus yra dažnai vadinamas vilties piligrimu.

Savo artumu žmonėms popiežius Pranciškus liudija, jog kiekvienas iš jų yra Dievui brangus. Dažnai popiežius skuba padrąsinti paprastų tikinčiųjų, kurie, nors ir slegiami kasdienių rūpesčių ar rutinos, vis dėlto stengiasi gyventi Kristaus Evangelija. Jis skuba padėti tiems, kurie nebemato gyvenimo prasmės nei tikslo kurti ateitį, kurie jaučiasi pamiršti ir nereikalingi. Popiežius trokšta vėl įžiebti jų širdyse meilės ugnį, sustiprinti tikėjimą, pažadinti viltį, kad jie galėtų drąsiai priimti šių dienų iššūkius ir gyventi autentišką ir džiaugsmo kupiną krikščionišką gyvenimą, nuoširdžiai mylėdami vieni kitus broliška meile ir lenktyniaudami tarpusavio pagarba (plg. Rom 12, 10).

Tad džiaukimės viltyje (plg. Rom 12, 12)! „Kristus Jėzus – mūsų viltis“, – skelbia popiežiaus vizito šūkis. Prisiminkime tą kertinį akmenį, ant kurio stovi mūsų tikėjimas, kad kupini vilties drąsiai kurtume ateitį.

Mieli tikintieji ir visi geros valios žmonės, jau nuo šiandien visi kartu pradėkime rengtis priimti šį brangų svečią mūsų namuose – Lietuvoje. Ruoškime ne tik išorę – renkimės dvasia. Nebijokime įvardyti tikrųjų skaudulių, prie kurių, norėtume, kad Šventasis Tėvas, it pats Kristus, prisiliestų savo gydančia ranka. Melskime Šventosios Dvasios pagalbos, kad padėtų išgirsti Žodį ir priimti tai, ką Kristaus vietininkas nori mums pasakyti.

Kiekvieno iš Jūsų net pats mažiausias indėlis į pasirengimą popiežiaus vizitui yra svarbus ir Dievui brangus. Ypač kreipiamės į tave, mielas jaunime. Kviečiame jus, jaunuoliai ir jaunuolės, drąsiai jungtis į Kristaus išpažinėjų gretas, kad Jo šviesos apšviesti nebijotumėte atrasti savo tikrąjį pašaukimą ir juo gyventi. Šventasis Tėvas laukia jūsų rugsėjo 22 d. Katedros aikštėje Vilniuje.

Kviečiame šeimas drauge apmąstyti Evangelijos žinią, stiprinti tarpusavio santykius, atrasti džiaugsmą kasdienybėje ir tapti mažosiomis „namų bažnyčiomis“, įsiliejančiomis į didžiąją Kristaus Bažnyčią. Gausiai dalyvaukite susitikimuose su Šventuoju Tėvu. Kviečiame jus, brangūs ligoniai ir kenčiantys įvairias negalias, savo kentėjimuose vienytis kartu su Šventuoju Tėvu meldžiant Dievo karalystės. Kviečiame jus, seneliai ir vieniši žmonės, savo malda, tarsi Mozės iškeltomis rankomis, palaikyti Šventąjį Tėvą jo kelionėse ir pasirengimą jį priimti Lietuvoje.

Kviečiame jus, broliai vienuoliai ir seserys vienuolės, kurie pašventėte savo gyvenimą Dievo karalystei, savo džiugiu, aktyviu ar tyliu liudijimu melsti, kad Dievas atvertų kiekvieno žmogaus širdį popiežiaus nešamai Gerajai Naujienai. Kviečiame jus, brangūs mūsų bendradarbiai broliai kunigai, kurie kasdien nepailsdami skelbiate Kristų, vėl atnaujinti išganymo viltį ir siekį būti ištikimais Viešpaties mokiniais. Kartu su Dievo tauta renkitės, gilinkitės, melskitės ir atvykite į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi.

Savo šeimose, parapijose, bendruomenėse, grupelėse ar jaunimo susitikimuose burkimės drauge, gilinkimės į Dievo Žodį, apmąstykime Šventojo Tėvo žodžius, atkreipiančius dėmesį į opiausius klausimus, melskimės jo intencijomis, konkrečiais artimo meilės ir gailestingumo darbais įgyvendinkime evangelinius raginimus. Kristaus šviesoje drąsiai keiskime pasaulį.

Kviečiame jus, visus geros valios žmones, atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus raginimus, kad mūsų visų bendri namai būtų saugesni ir gražesni, kad juose nebūtų vietos žmogaus orumą ir gyvybę neigiantiems žodžiams ar darbams.

Kviečiame jus visus dalyvauti šiame istoriniame įvykyje Lietuvai ir kartu su popiežiumi Pranciškumi bei Visuotine Kristaus Bažnyčia išgyventi ypatingą tikėjimo nuotykį ir patirti gausių Dievo malonių.

Būkime atviri Šventojo Tėvo nešamai žiniai.

Lietuvos vyskupai
2018 m. kovo 16 d.

Arkivysk. G. Grušas: Pranciškaus liudijimo jėga mus sustiprins

„Popiežiaus apsilankymo laukiama su dideliu džiaugsmu ir optimizmu“, – Lenkijos katalikų žinių agentūrai KAI sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Rugsėjį, kai atvyks Pranciškus, sukaks 25 metai nuo Jono Pauliaus II vizito. Jonas Paulius II atvyko sustiprinti Lietuvos nepriklausomo gyvenimo pradžioje; Pranciškus atvyks laikais, kai reikia dorotis su naujais iššūkiais, tiek tikėjimo sferoje, tiek visuomenės gyvenime. Manau, sakė arkivyskupas, kad Pranciškaus liudijimo jėga suteiks galingą impulsą mūsų tikėjimui ir vilčiai.

Daugiau skaitykite Vatikano radijo svetainėje lt.radiovaticana.va