Popiežiaus Pranciškaus vizitas

PASIRENGIMAS
.

PASIRENGIMAS

SUB HEADING HERE

MALDA

Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir bendruomenėse melstis popiežiaus intencija ir už artėjantį Šventojo Tėvo atvykimą.

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Amen.


Viešpatie Dieve,
meilingai pažvelk į savo tarną Pranciškų, kurį išrinkai ir paskyrei vyriausiuoju vyskupu.
Saugok jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti.
Padėk mums išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius

SUB HEADING HERE

PASIRENGIMO APAŠTALINEI POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS KELIONEI Į LIETUVĄ GAIRĖS

PASIRENGIMO GAIRĖS [PDF]

Penki pasirengimo popiežiaus vizitui žingsniai

1. PAŽINK

1.1 Pažink Kristų

Popiežius skelbia ne save, bet liudija Kristų ir iš jo kylančias gausias malones, todėl, jei esi pakrikštytas, prisimink krikšto pažadus ir pažvelk į jų reikšmę savo gyvenimui, o jei esi nekrikštytas, tiesiog pasidomėk Jėzumi.

Galimos temos: Kas yra Jėzus? Kas yra Dievo gailestingumas? Ką reiškia Išganymas? Ar man tai aktualu?

Žingsniai:

 • perskaityk bent vieną Evangeliją nuo pradžios iki pabaigos,
 • geriau pažink Jėzaus asmenį, skaitydamas Katekizmo poskyrį „Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų“,

 • perskaityk popiežiaus Pranciškaus katechezes apie gailestingumą,
 • Jaunime, pasinaudok „YouCat“ bei kitomis knygomis. Skaityk ir analizuok antrąjį „YouCat“ poskyrį „Tikiu į Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų“ (71–112).

1.2 Pažink popiežių

Popiežius yra šv. Petro, kuriam Kristus patikėjo Bažnyčios raktus, įpėdinis, todėl svarbu pažinti jį ir Bažnyčią kaip tikėjimo bendruomenę.

Galimos temos: Popiežiaus institucija, Jonas Paulius II ir Lietuva, Popiežius Pranciškus – asmenybė ir mokymas, nešama žinia.

Žingsniai:

 • perskaityk bent vieną popiežiaus Pranciškaus dokumentą ar knygą,
 • surenk piligriminį žygį Jono Pauliaus II keliais Lietuvoje arba jame dalyvauk,
 • susipažink su tuo, ką kalbėjo popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje 1993 m. Ar savo gyvenime įgyvendinu Šventojo Tėvo raginimus?

 • pasidomėk, ko moko Vatikano II Susirinkimas apie Bažnyčią ir jos reikšmę šiandieniame pasaulyje.


1.3 Pažink viltį

Popiežiaus vizito į Lietuvą šūkis skelbia: „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ (1 Tim 1,1)

Galimos temos: Kas yra viltis? Kokia didžiausia neviltis šiandien tyko? Ar įmanoma įvardinti jos priežastis? Kaip džiaugtis viltimi?

Žingsniai:

 • skaityk popiežiaus Pranciškaus katechezes apie krikščioniškąją viltį,

 • apmąstyk bent po vieną katechezę per savaitę,

 • skaityk popiežiaus Benedikto XVI encikliką apie krikščioniškąją viltį „Spe Salvi“.

2. MELSKIS

Savo gyvenimą ir pažintus naujus dalykus apmąstyk Dievo šviesoje. Tegu malda būna nuoširdus susitikimas su Jėzumi. Atnaujink maldos gyvenimą.

Žingsniai:

 • kasdien melskis, nepamiršk Sutaikinimo sakramento, bent sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauk šv. Mišiose;

 • melskis popiežiaus intencijomis, kurios skelbiamos kiekvieną mėnesį. Tai padės siekti glaudesnės vienybės su šventojo Petro įpėdiniu ir malda prisidėti prie to, kas rūpi Visuotinei Bažnyčiai;

 • su ypatingu pamaldumu gręžkis į Mariją, Bažnyčios provaizdį, ir įsigilink į Marijos vaidmenį Atpirkimo slėpinyje. Melskis intencijomis, paskelbtomis Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – metams, kalbėdamas Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldą, Švč. Mergelės Marijos litaniją ir kitas vienybę su Švč. Dievo Motina stiprinančias maldas;

 • šventieji ir palaimintieji yra autentiški tikėjimo liudytojai ir mūsų užtarėjai Danguje. Melsk Lietuvos šventųjų ir palaimintųjų, ypač šv. Kazimiero, jaunimo globėjo, ir palaimintųjų vyskupų Teofiliaus ir Jurgio užtarimo. Melsk šv. Joną Paulių II, kad padėtų tinkamai pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui;

 • melskis už popiežių, kad Dievas duotų jam jėgų ir ištvermės vadovauti Bažnyčiai;

 • besiruošdamas vykti į šv. Mišias su popiežiumi, surink rūpesčius ir maldos intencijas tų savo aplinkos žmonių, kurie negali, nenori ar neketina vykti. Melskis tomis intencijomis besiruošdamas kelionei ir šv. Mišių metu;

 • aplankyk Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką ir pagal nustatytą tvarką pelnyk visuotinius atlaidus. Aplankyk kitas Lietuvos šventoves, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei, ir dalyvauk atlaiduose (Aušros Vartuose, Žemaičių Kalvarijoje, Šiluvoje, Krekenavoje, Pivašiūnuose ir kt.);

 • aplankyk Gailestingumo šventovę Vilniuje ir pasimelsk prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo;

 • puoselėk ir skleisk bažnytines pamaldumo praktikas: Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, Rožinį, Gailestingumo vainikėlį, gegužines ir birželines pamaldas;

 • parapijose ir ypač vienuolinėse bendruomenėse surenk kassavaitinę Švč. Sakramento adoraciją popiežiaus intencijomis.

3. BENDRAUK

Bažnyčia – tai gyvoji Kristaus bendruomenė. Tikėjimo kelyje nesame vieni. Popiežius Pranciškus kaip tik atvyksta sustiprinti tikėjimo.

Žingsniai:

 • kalbėk su artimaisiais, draugais, bendruomenės grupelėse ar parapijoje apie tikėjimo dalykus.

  Diskutuokite apie tai, ką skaitėte;

 • drąsiai kalbėk apie Dievą tiems, kurie dar nepažįsta Kristaus. Padedamas kunigų

 • ir kitų parapijos ar bendruomenės narių surenk diskusijas popiežiui Pranciškui rūpimomis temomis. Surenk popiežiaus knygų pristatymą bibliotekose ar kitose tam tinkamose vietose. Pakviesk žmonių, kurie yra toli nuo Bažnyčios;

 • įsijunk į parapijos tikinčiųjų grupę. Jeigu tokios nėra, pamėgink ją su bendraminčiais įkurti. Kartu planuokite piligrimystę pas popiežių, aptarkite ne tik praktinius klausimus, bet ir ruoškitės dvasiškai;

 • mylėk artimą Jėzaus pavyzdžiu, būk gailestingas, kaip Dangaus Tėvas yra gailestingas. Savo aplinkoje gyvenk pagal Jėzaus skelbiamą gailestingumo, tiesos, artimo meilės dvasią ir liudyk ją konkrečiais gailestingumo darbais;

 • parapijose ar grupelėse surenk filmų apie popiežių Pranciškų peržiūrą ir diskusiją;

 • vyskupijose bent vieną kunigų susirinkimą galima skirti artimiau susipažinti su popiežiumi Pranciškumi ir jo mintimis, o vienuolinės bendruomenės galėtų kartu daugiau pagvildenti popiežiui rūpimas temas.

4. DALYVAUK

Skleisk popiežiaus apsilankymo žinią, padėk plisti Gerajai Evangelijos Naujienai:

 • tapk savanoriu ir padėk tinkamai pasirengti popiežiaus vizitui, kad jis vyktų sklandžiai. Užsiregistruoti į savanorių komandą gali svetainėje www.popieziausvizitas.lt. Nebūk pasyvus stebėtojas, būk Dievo karalystės bendradarbis!

 • atvyk ir dalyvauk susitikimuose su popiežiumi. Įsidėmėk, kad 2018 m. rugsėjo 22–23 d. popiežius Pranciškus lauks susitikimo su Tavimi. Sek programą ir nepamiršk užsiregistruoti į susitikimus svetainėje www.popieziausvizitas.lt;

 • drauge su kitais broliais ir seserimis Kristuje aktyviai dalyvauk Bažnyčios ir visuomenės gyvenime.

5. GYVENK

Ar visa tai taps tik istorija?

 • Pasibaigus vizitui dar kartą perskaityk ir permąstyk, ką išgirdai ir patyrei. Popiežiaus Pranciškaus sveikinimus ir kalbas galėsi rasti oficialioje popiežiaus vizito svetainėje www.popieziausvizitas.lt;

 • popiežiaus Pranciškaus atvežtą žinią aptark su parapijos, organizacijos bendruomene ar bičiuliais;

 • stenkis kasdieniame gyvenime, šeimoje, darbe, parapijoje ir bendruomenėje remtis Šventojo Tėvo raginimais

SUB HEADING HERE

LOGOTIPAS

Logotipo, skirto popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje, pagrindiniai elementai yra kryžius, Šventosios Dvasios gūsis ir šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ Šis ženklas primena pergalingą Velykų vėliavą, iškeltą Prisikėlusio Kristaus. Pagrindinis logotipo akcentas – baltas kryžius – simbolizuoja Kristaus pergalę, tikėjimą ir popiežių kaip Kristaus vietininką. Kryžius taip pat apima Lietuvos žmonių patirtus kentėjimus už laisvę ir tikėjimą. Kryžiaus fone Šventosios Dvasios gūsis įgauna liepsnos, balandžio formas. Viliamasi, kad popiežiaus vizitas bus tarsi atnaujinantis Dvasios gūsis visiems Lietuvos žmonėms, nes Dvasia moko ir primena visa, ką Jėzus yra sakęs (plg. Jn 14, 26). Ženkle vyraujanti gelsva spalva simbolizuoja Šventosios Dvasios ugnį, Prisikėlimą. Gelsva ir balta yra Vatikano valstybės vėliavos spalvos. Šventosios Dvasios sparnų kraštai, nudažyti geltonai, žaliai, raudonai – lietuviškos Trispalvės spalvomis, – išreiškia viltį, kad Lietuva ir toliau gyvens Kristaus pergalės šviesoje ir bus gaivinama Jo Dvasios. Logotipe įrašytas vizito šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ (plg. 1 Tim 1, 1) primena, kad Kristus Jėzus yra tikėjimo centras, kreipiantis žvilgsnį į priekį ir raginantis nebijoti iššūkių, nes Jis nugalėjo nuodėmę. Šūkis žadina viltį ir kviečia drąsiai žengti į gyvenimą kartu su Kristumi.
DAUGIAU
SUB HEADING HERE

JAUNIMO GIESMĖ

Jaunimo giesmė „Kristus Jėzus – mano viltis“

Giesmės autoriai – jauni kūrėjai David Hedin ir Julius Vaicenavičius.

Kistus Jėzus mano viltis.mp3
SUB HEADING HERE

Šv. Mišių giesmės

Rugsėjo 23 dieną Kauno Santakoje popiežius Pranciškus aukos šv. Mišias, kuriose bus giedamos ir tikintiesiems gerai žinomos ir specialiai šioms šv. Mišioms sukurtos giesmės.

Kviečiame parapijų chorus ir bendruomenes iš anksto susipažinti su giesmėmis, jų mokytis ir kartu giedoti šv. Mišių Kaune metu. Giesmių žodžiai ir natos: Šv. Mišių giesmės (1 dalis); Šv. Mišių giesmės (2 dalis).

Nekintamųjų Mišių dalių (Viešpatie, pasigailėk, Garbės Himnas, Šventas, Dievo Avinėli) ciklą, kuris remiasi lietuvių liaudies giesmių temomis, specialiai šiam Šventojo Tėvo vizitui Lietuvoje sukūrė kompozitoriai: Raimundas Martinkėnas, Vidmantas Bartulis, Zita Bružaitė, Giedrė Pauliukevičiūtė.

Šv. Mišių giesmės (1 dalis)
Šv. Mišių giesmės (2 dalis)


Dėkojame už Jūsų paramą Popiežiaus vizitui Lietuvoje