Apie artėjantį Popiežiaus vizitą – Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime

2018 m. balandžio 10 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas.

Po Dieninės liturginės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kalbėdamas apie 2018 m. rugsėjo 22–23 d. vyksiantį popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje, pabrėžė, kad tai puiki proga stiprinti sielovadą ir evangelizaciją parapijose. Nors laukia nemaži pasirengimo darbų iššūkiai, tačiau tai galimybė atnaujinti tikėjimą.

Lietuvos vyskupų konferencija sudarė Pasiruošimo popiežiaus vizitui komitetą, kurio generaliniu sekretoriumi išrinko br. kun. Saulių Rumšą OP. Kun. Kęstutis Palikša išrinktas šio vizito liturginių ceremonijų koordinatoriumi, o Živilė Peluritienė – Popiežiaus vizito komunikacijos koordinatore.

Susirinkime kun. Saulius Rumšas OP pristatė Popiežiaus vizito šūkį „Kristus Jėzus – mūsų viltis“, kviečiantį žmones su krikščioniška viltimi kreipti žvilgsnius į ateitį, priminė, kad katechezėse popiežius Pranciškus daug kalba apie viltį, kviečia ją žadinti ir išlaikyti. 1993 m. vykęs popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje labiau bylojo apie praeities priėmimą, perkeitimą, o artėjantis popiežiaus Pranciškaus vizitas sieks pažadinti daugiau vilties, kurią teikia krikščioniškas tikėjimas. Lietuvoje popiežius lankysis dvi dienas, nors paprastai popiežius Pranciškus vizitai būna gerokai trumpesni. Popiežius aplankys ne tik Lietuvą, bet ir Latviją bei Estiją.

Jau nuo dabar tikintieji yra kviečiami tinkamai dvasiškai ruoštis būsimam vizitui. Pavyzdžiui, parapijose rengiamose Švč. Sakramento adoracijose siūloma melstis už būsimą vizitą, priminti ir paraginti bendruomenę melstis kiekvieną mėnesį skelbiamomis popiežiaus intencijomis, taip pat visose Lietuvos bažnyčiose šv. Mišių metu, po Komunijos maldos, prieš palaiminimą, kviečiama kalbėti vyskupų parengtą specialią maldą už popiežių.

Laikotarpis, kai laukiama popiežiaus apsilankymo, – puiki proga iš naujo visuomenei kalbėti apie popiežiaus instituciją, Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius, popiežiaus katechezes. Siūloma ne tik parapijoje, bet ir viešosiose bibliotekose, bendruomenių namuose organizuoti popiežiaus Pranciškaus knygų, dokumentų aptarimus.

Vizito koordinatoriai ragino susirinkusius dvasininkus iš anksto kviesti žmones į Popiežiaus vizito renginius: susitikimą su jaunimu Vilniuje rugsėjo 22 d., šv.  Mišias Kaune rugsėjo 23 d., susitikimą su dvasininkais, pašvęstojo gyvenimo žmonėmis. Kvietimą palengvins ruošiami plakatai, lankstinukai bei tentai ant bažnyčių. Lietuvos vyskupų sprendimu, Lietuvos bažnyčiose birželio 3-osios, sekmadienio, rinkliava skiriama vizito išlaidoms padengti.

Popiežiaus vizito organizaciniuose darbuose talkinanti Toma Bružaitė susirinkimo dalyviams pristatė registracijos į susitikimus su popiežiumi planus. Renginiai nemokami, tačiau dalyviams reikės iš anksto užsiregistruoti. Tiksli informacija apie registraciją bus paskelbta vėliau. Į susitikimus rekomenduojama vykti grupėmis. Į numatytus sektorius susitikimų vietose piligrimai bus įleidžiami gerokai prieš numatomą renginio pradžią, o laukiant popiežiaus vyks speciali programa.

Susirinkime taip pat kalbėta apie Sutvirtinimo sakramento teikimą besiruošiantiems tuoktis. Lietuvos vyskupų sprendimu, leidimą tuokti sužadėtinius, nepriėmusius Sutvirtinimo sakramento, teikia vietos vyskupas. Leidimo gavimu pasirūpina parapijos klebonas. Prašymas vyskupui rašomas laisva forma arba naudojantis nustatytais blankais. Kiekvienu atveju kunigams rekomenduojama tartis su sužadėtiniais, kada jie galėtų pasiruošti ir priimti Sutvirtinimo sakramentą. Jei Sutvirtinimo sakramentas sužadėtiniams buvo suteiktas, bet nėra tai patvirtinančių dokumentų, sakramento priėmimo faktą paliudija liudininkai.

Kitas kunigų susirinkimas vyks 2018 m. gegužės 2 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.