Popiežius kvietė kunigus ir pašvęstuosius susitapatinti su Jėzumi, bendruomeniškai būti Jo likimo dalininkais

Šiandien į Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką atvykusį Popiežių Pranciškų prie pagrindinio įėjimo pasitiko ir pasveikino Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kun. Evaldas Vitulskis ir vienuolių bei seminaristų atstovai: Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos generalinė vyresnioji, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė ses. Silvija Matačiūnaitė LSSC, pranciškonų provinciolas, Lietuvos vyrų vienuolių aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkas br. Algis Malakauskis OFM ir Kauno kunigų seminarijos V kurso studentas Gediminas Kasperavičius.

Chorui giedant giesmę „Kelk pasaulį“, Šventasis Tėvas įžengė į koplyčią. Čia jis meldėsi drauge su 52 kontempliatyviosiomis seserimis vienuolėmis skambant kanklių muzikai. Šis instrumentas pasirinktas neatsitiktinai. Lietuvoje kanklėmis akomponuojama giedant psalmes ir Valandų Liturgiją – kunigų ir vienuolių maldą.

Po maldos koplyčioje Katalikų Bažnyčios vadovui buvo padovanotas gintarinis rožinis. Jį įteikė už pašvęstąjį gyvenimą atsakingas mažesnysis brolis pranciškonas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Šį rožinį pagamino Betliejaus seserys iš Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Bruno vienuolyno, esančio Paparčiuose (Kaišiadorių r.).

Įteikęs dovaną, vyskupas Linas Vodopjanovas padėkojo Popiežiui už šį susitikimą, pasidžiaugė pašvęstuoju gyvenimu, kuris Lietuvoje nors ir nėra gausus, bet turi gilias istorines šaknis.

„Šiandien dažnai ir įvairiais būdais mūsų tikėjimas yra išbandomas. Kartą atsiliepę į pašaukimo raginimą, dažnai nebejaučiame džiaugsmo nei maldoje, nei bendruomeniniame gyvenime“, – sakė vysk. L. Vodopjanovas. Kalbos pabaigoje jis išsakė troškimą išgirsti gyvą Popiežiaus liudijimą ir pastiprinantį žodį tikėjimo kelyje.

Po vyskupo kalbos Popiežius garsiai skaitė maldą lotynų kalba, o bažnyčioje susirinkusieji jam atsakinėjo. Perskaičius skaitinį iš Biblijos apie viltį ir Dievo meilę, chorui pagiedojus giesmę, Popiežius Pranciškus kreipėsi į susitikimo dalyvius.

Susirinkusiems Popiežius priminė, kad jie yra pašaukti gyventi, ilgėtis gyvojo Dievo, ieškoti kasdieninio dialogo su Viešpačiu per adoraciją ir maldą.

„Dievo balso klausymasis maldoje mus įgalina pamatyti, išgirsti, pažinti kitų skausmą, idant galėtume juos išlaisvinti. Tačiau taip pat turime jaudintis, kai mūsų tauta nustoja dejuoti, paliauja ieškoti troškulį malšinančio vandens. Tai momentas, kai reikia ištirti, atpažinti, kas nutildo mūsų tautos balsą“, – kalbėjo Popiežius.

Šventasis Tėvas kvietė būti ištvermingiems ir sunkumų metu, ir darant gera, likti ištikimiems Viešpaties meilei, nes žmogiška viltis gali žlugti. „Tačiau taip nėra su krikščioniška viltimi: išmėginimų žaizdre ji atnaujinama ir nuskaistinama“.

Popiežius paragino sunkumus patyrusius neužsisklęsti savyje ir dalinti patarimus jaunesniems bendruomenių susitikimuose. „Mokinių bendruomenė gali daugiau ir veiksmingiau semtis ištvermės tuomet, kai geba <…> integruoti nauja ir sena ir kai sąmoningai supranta, kad išgyventa istorija yra tarsi medžio šaknys, dėl kurių jis gali augti ir skleistis“.

Popiežius Pranciškus priminė, kad „kiekvienas turime stengtis įžvelgti unikalų ir nepakartojamą Dievo planą savo gyvenimui. <…> Jis į mus sudėjo savo lūkesčius, o mes į jį sudedame savo viltį. Šis „mes“ apima ir kartu pranoksta kiekvieno individualų „aš“. Viešpats mus kviečia, nuteisina ir pašlovina kartu, o kartu su mumis – visą kūriniją“.

Šventasis Tėvas kvietė atpažinti savo pašaukimo esmę – „skelbti garbę, kurios viliamės, kuri yra Dievo buvimas savo tautoje per prisikėlusiojo Kristaus asmenį“. Tai yra priesakas evangelizuoti.

Kalbos pabaigoje Šventasis Tėvas kartu su visais dėkojo Viešpačiui už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.

Popiežiui baigus kalbėti, susirinkusieji įvairiomis kalbomis meldėsi už popiežių Pranciškų, visus ganytojus, kunigus, diakonus, pašvęstuosius, už formaciją atliekančius brolius bei seseris ir seminaristus, už kenčiančius žmones ir už jaunimą.

Susitikimo pabaigoje Popiežius suteikė palaiminimą visiems susitikimo dalyviams ir, giedant chorui, išėjo iš katedros.

 

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

www.popieziausvizitas.lt